Zasady prowadzenia działalności

Zasady prowadzenia działalności przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.:

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych z 15 września 2000r. (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), Statutu Spółki, oraz ustaw:

  • o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),
  • o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 171 poz. 1037 z późn. zm.),
  • o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, Nr 45, poz. 236).
  • Podstawą działania Spółki jest również:

    - decyzja Zarządu Miasta Legnicy z dnia 10 lipca 2002r. o udzieleniu Legnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

    - Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 15.02.2006r., nr 34, Poz.: 506)
Dodanie informacji
Data 
17/07/2012 13:20
Wytworzenie informacji
Osoba 
Rafał Baranowski
Data 
17/07/2012
Ostatnia aktualizacja
Osoba 
Marcin Kucharski
Data 
23/06/2014 11:22